Podmínky Angličtina PDF Tisk Email

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

I. Vznik a podmínky smluvního vztahu 

 1.  
  1. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi zadavatelem a zhotovitelem/překladatelem resp. tlumočníkem (dále jen zhotovitelem). 
  2. Smluvní vztah mezi zadavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, kterou je možno předat poštou, e-mailem nebo osobně. Ve výjimečných případech vzniká smluvní vztah i na základě ústní nebo telefonické objednávky. 
  3. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, které mu budou objednavatelem zpřístupněny v rámci plnění smluvního vztahu. Veškeré materiály, které v této souvislosti od zadavatele obdrží, bude považovat za důvěrné.
  4. Zhotovitel není zodpovědný za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.

II. Předmět plnění

 1.  
  1. Předmětem plnění je provedení překladu nebo poskytnutí tlumočnických služeb v souladu s podmínkami uvedenými výše.
  2. Zhotovitel se zavazuje splnit zakázku v podl svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu se smluvními podmínkami, v dohodnutém jazyce, termínu, formě, místě.  
  3. Zadavatel se písemnou objednávkou zavazuje hotovou zakázku převzít a zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou podle aktuálního platného ceníku.

III.Vymezení pojmů

 1.  
  1. Překlad - písemné převedení cizího jazyka do jazyka českého a naopak
  2. Tlumočení – ústní reprodukce cizojazyčného projevu do jazyka českého a naopak

IV. Termín předání zakázky/Termín tlumočení

 1.  
  1. Zadavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu uvedeném v objednávce a skutečnost, že zakázku převzal, zhotoviteli řádně a včas písemně potvrdit.
  2. Pokud zadavatel nesplní svoji povinnost převzít zakázku v termínu uvedeném v objednávce a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má se za to, že zakázka byla doručena řádně a včas.
  3. Zakázku je možno zadavateli dovézt, uhradí-li cenu cestovních nákladů.
  4. V případě, že zadavatell bez závažného důvodu uznaného oběma smluvními stranami vyhotovenou zakázku nepřevezme, považuje se zakázka za splněnou. Zhotovitel má v tomto případě právo zakázku vyfakturovat a zadavatel je povinen zakázku uhradit v plné výši.
  5. Pokud dojde ke zrušení zakázky pro překlad, účtuje si zhotovitel úhradu za prokazatelně vzniklé náklady (adekvátní počet normostran) na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova
  6. Pokud dojde ke zrušení zakázky pro tlumočení v době kratší než 3 dny před začátkem akce, účtuje si zhotovitel stornovací poplatek do výše 50 % z dohodnuté ceny (přesná výše se počítá dle doby vložené do přípravy na tlumočení), pokud dojde ke zrušení zakázky v den tlumočení, činí výše stornovacího poplatku 100%.

V. Ceník

 1.  
  1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele.
  2. Zadavatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky a zpět odpovídajícím dopravním prostředkem. V případě vlastní dopravy tlumočníka je zadavatel povinen uhradit jeho cestovní náklady v plné výši.
  3. Zadavatel je povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.
  4. Zadavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování v délce minimálně půl hodiny a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.
  5. U zakázek většího rozsahu je požadována záloha 50% z odhadované ceny překladu před zahájením práce na překladu.
  6. Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

VI. Platební podmínky

 1.  
  1. V den vyhotovení zakázky dle objednávky je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad, který funguje jako podklad pro úhradu ceny zakázky, a který je splatný ke dni v něm uvedenému.
  2. V případě prodlení s placením má zhotovitel vůči zadavateli právo účtovat si navíc poplatek z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Reklamace

  1. Reklamaci uplatňuje zadavatel písemnou formou, ve které uvede důvod reklamace a popíše character závad.
  2. Vyhotovená zakázka má vady a může být reklamována, pokud nebyla vyhotovena v souladu s podmínkami smluvního vztahu anebo pokud není provedena v odpovídající gramatické, stylistické nebo významové kvalitě.
  3. Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí zhotovitel na vlastní náklady korekturu a zadavateli poskytne odpovídající slevu z ceny.
  4. Jestliže mezi smluvními stranami vznikne spor ve věci reklamace, zavazují se jej smluvní strany řešit smírnou cestou, a to vyžádáním znaleckého posudku nezávislého znalce jmenovaného na základě dohody smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku nesou obě strany stejným dílem. Výše slevy se v tomto případě stanoví na základě znaleckého posudku.
  5. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.  Zadavatell je povinen uplatnit nároky z vad tlumočení u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od realizace tlumočení a do 30 pracovních dnů od převzetí přeložené zakázky.
  6. Pokud nebyla včas poskytnuta, navzdory vyžádání zhotovitele, odborná firemní nebo specializovaná terminologie, ať už písemnou nebo ústní formou, nebude brán zřetel na případnou reklamaci týkající se této terminologie.
  7. Pokud nebyly zhotoviteli včas poskytnuty materiály pro přípravu na náročnější či rozsáhlejší akci, nebude brán na případnou reklamaci zřetel.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou, není-li smluvně mezi zadavatelem a zhotovitelem sjednáno jinak, platné a závazné.

Ve Frýdku Místku, dne 16.4.2009