Podmínky výpůjčky PDF Tisk Email

Kdo si může vypůjčit techniku
Půjčit techniku si může pouze fyzická osoba starší 18 let. Před zapůjčením musí tato osoba poskytnout půjčovně následující údaje pro ověření totožnosti:

 • číslo OP
 • číslo pasu
 • rodné číslo
 • adresu trvalého bydliště
 • stávající adresu, pokud je odlišná od trvalé
 • fakturační údaje

 

Omezení cestování
Nájemce nemá právo bez zvláštního písemného povolení od majitele cestovat se zapůjčenými předměty mimo území České republiky.

Místo vypůjčení a vrácení
Místo vypůjčení a vrácení věcí je na adrese 8. pěšího pluku 1975, Frýdek-Místek. Na základě oboustranné dohody může být místo vypůjčení a vrácení jinde. V tomto případě musí být tato změna projednána před vypůjčením věcí a uvedena ve smlouvě.

Úplata za poskytnutí nájmu
Platba za nájem bude uhrazena nájemcem hotově v okamžiku podpisu smlouvy. Cena nájemného je včetně DPH. Daňový doklad za uhrazené nájemné bude vystaven nájemci až po bezvadném vrácení věci.

Doba nájmu
Věci se přebírají v dohodnutou hodinu a nájmem na 1 den se rozumí nájem na 24 hodin. Je zcela v libovůli nájemce zda vrátí zapůjčené věci ještě před uplynutím doby nájmu. Pokud bude nájemce v prodlení s vrácením věci, je povinen pronajímateli uhradit dohodnutou částku za každý započatý den prodlení. Tato doba začíná běžet 2 hodiny po termínu, kdy měla být věc vrácena.
Tímto nejsou dotčeny další škody, které mohou tímto jednáním pronajímateli vzniknout. Nájemce se zavazuje tyto případné škody uhradit, a to v plné výši majiteli bezodkladně po předložení vyčíslení škody.

Zajištění movitých věcí
Jako zajišťovací instrument může nájemce předat pronajímateli směnku vlastní bez protestu na částku rovnající se ekvivalentu hodnoty věcí. V případě bezvadného vrácení věci bude nájemci tato směnka vrácena bez uplatnění.
Dále je možnost složit vratnou kauci ve výši 100 % hodnoty věcí.

Základní podmínky nájmu
Nájemce nesmí zařízení v nájmu zcizit, prodat nebo dát do podnájmu, nesmí jej užívat k jiným účelům, než je stanoveno v jejich dokumentaci, nesmí movité věci právně zatěžovat. Nájemce dále zajistí řádnou údržbu na svůj náklad, dle pokynů pronajímatele a informací uvedených v pokynech. Pronajímatel obsluhu odborně proškolí.Pronajímatel může kdykoliv na požádání nájemce navštívit a zkontrolovat stav movitých věcí a zacházení s nimi, přičemž nájemce je povinen toto umožnit. Nájemce předmětné movité věci pojistí na obvyklá rizika. Pronajímatel je povinen předat movité věci do nájmu v takovém stavu, který nebude bránit jeho bezproblémovému užívání a funkčnosti.V případě, že dojde během nájmu k poškození věci, nájemce bezodkladně uhradí celkovou částku na uvedení věci do původního stavu dle vyúčtování autorizovaného servisu pro danou věc.

Zvláštní ujednání
Má se za to, že pokud nájemce poškodí čočky objektivu (například dojde-li k poškrábání během nájmu, odštípnutí skla čočky, atd) je toto poškození neopravitelné. V takovém případě je nájemce povinen pronajímateli bezodkladně uhradit pořizovací cenu nového objektivu.
U těla fotoaparátu je za takové poškození vnímáno například zatopení vodou či orosení vnitřní části těla fotoaparátu – (jedná se především o prudký přechod techniky ze zimy do tepla).
K úhradě může být použit zajišťovací instrument, a to až do výše hodnoty nové věci. Po úhradě škody pronajímatel bezodkladně převede majetková práva z poškozené věci na nájemce.

Odstoupení od smlouvy a skončení platnosti
Pronajímatel může odstoupit od smlouvy před uplynutím doby nájmu v následujících případech:

 • pokud se nájemce stane neschopným platit úplatu za nájem
 • pokud nájemce používá zařízení k jiným než dohodnutým účelům
 • pokud nájemce zemře nebo zanikne
 • pokud se pronajímatel ocitne z dalších důvodů v podstatně nevýhodném postavení

Smluvní strany souhlasí s ukončením platnosti smlouvy, pokud:
 • uplyne doba trvání smlouvy
 • v ostatních případech, kdy budou porušena ustanovení této smlouvy

Ostatní ujednání
Pronajímatel je výhradním vlastníkem předmětu nájmu a je oprávněn provozovat činnost fotopůjčovny.
Sporné záležitosti mezi pronajímatelem a nájemcem se řeší dle zákonů ČR v platném znění.

 

Návrh smlouvy ke stažení.

Aktualizováno ( Středa, 01 Duben 2009 08:49 )